Kancelaria Komornicza z Wielunia


Działalność Kancelarii Komorniczej

Komornikom powierza się następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, wykonuje następujące czynności:

 • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Egzekucja

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, należny złożyć do Kancelaria Komornicza nr VI w Wieluniu wniosek.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy.

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji.

W celu usprawnienia działalności oraz przyśpieszenia prowadzonych czynności Kancelaria Komornicza nr VI w Wieluniu (komornik Mateusz Gradowski) korzysta m.in. z następujących systemów informatycznych:

Właściwość

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Mateusza Gradowskiego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Sąd Apelacyjny w Łodzi obejmuje swoim obszarem właściwości sądów okręgowych w:

 • Kaliszu
 • Łodzi
 • Piotrkowie Trybunalskim
 • Płocku
 • Sieradzu

Właściwość terytorialna rewiru:

 • powiat wieluński (Wieluń, Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas),
 • powiat wieruszowski (Wieruszów, Bolesławiec, Czastary , Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki),
 • powiat pajęczański (Pajęczno, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica, Sulmierzyce, Rząśnia, Siemkowice, Kiełczygłów, Działoszyn).

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Mateusz Gradowski Kancelaria Komornicza nr VI w Wieluniu

ul. Popiełuszki 13

98-300 Wieluń

Telefon: 690-004-997

Fax: -

E-mail: wielun.gradowski@komornik.pl

Nr konta bankowego: 84 1600 1462 1826 1733 4000 0004

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30